Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (dawniej Wydział Nauk Przyrodniczych) jest jedyną jednostką naukowo-badawczą w północno-zachodniej Polsce posiadającą pełne prawa akademickie w dziedzinie nauk biologicznych: w 1998 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, a w 2002 roku – prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. W strukturze WNŚiP znajduje się 13: Anatomii i Zoologii Kręgowców, Biochemii, Biologii Komórki, Botaniki i Ochrony Przyrody, Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego, Ekologii i Ochrony Środowiska, Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Genetyki, Mikrobiologii i Immunologii, Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, Zoologii Ogólnej oraz Fizjologii.

wydzial_biologii

 

Wysoka aktywność badawcza pracowników wyraża się w publikowaniu kilkuset oryginalnych prac naukowych rocznie, a w ciągu ostatnich trzech lat WNŚiP uzyskał środki na realizację kilkudziesięciu projektów badawczych. Efektem badań naukowych podejmowanych przez pracowników WNŚiP są również liczne opracowania o charakterze wdrożeniowym, np. programy monitoringu przyrodniczego, plany ochrony rezerwatów, obszarów Natura 2000 i sieci obszarów chronionych, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Od roku 2010 WNŚiP realizuje projekt Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO. W Centrum studenci mogą korzystać z najnowocześniejszego w północno-zachodniej Polsce sprzętu badawczego.

W strukturze WNŚiP od 2008 roku funkcjonuje Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie, które stanowi zaplecze zajęć terenowych, odbywanych na kierunkach prowadzonych przez wydział. W Małkocinie organizowane są również konferencje, warsztaty i sympozja naukowe.

Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych oraz z wieloma partnerami zagranicznymi.

Wszystkie akredytowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunki, prowadzone na wydziale, uzyskały pozytywną ocenę.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada nowoczesną bazę naukowo dydaktyczną. Budynki wydziału są świeżo po remoncie. Przedsięwzięcia te zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 26 mln zł. Była to najwyższa dotacja ministerialna, jaką otrzymała jednostka naukowo-dydaktyczna naszego regionu w całej historii szkolnictwa wyższego.