Wydział Biologii (dawniej Wydział Nauk Przyrodniczych) jest jedyną jednostką naukowo-badawczą w północno-zachodniej Polsce posiadającą pełne prawa akademickie w dziedzinie nauk biologicznych: w 1998 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, a w 2002 roku – prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. W strukturze WB znajduje się 13: Anatomii i Zoologii Kręgowców, Biochemii, Biologii Komórki, Botaniki i Ochrony Przyrody, Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego, Ekologii i Ochrony Środowiska, Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Genetyki, Mikrobiologii i Immunologii, Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, Zoologii Ogólnej oraz Fizjologii.

wydzial_biologii

 

Wysoka aktywność badawcza pracowników wyraża się w publikowaniu kilkuset oryginalnych prac naukowych rocznie, a w ciągu ostatnich trzech lat WB uzyskał środki na realizację kilkudziesięciu projektów badawczych. Efektem badań naukowych podejmowanych przez pracowników WB są również liczne opracowania o charakterze wdrożeniowym, np. programy monitoringu przyrodniczego, plany ochrony rezerwatów, obszarów Natura 2000 i sieci obszarów chronionych, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Od roku 2010 WB realizuje projekt Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO. W Centrum studenci mogą korzystać z najnowocześniejszego w północno-zachodniej Polsce sprzętu badawczego.

W strukturze WB od 2008 roku funkcjonuje Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie, które stanowi zaplecze zajęć terenowych, odbywanych na kierunkach prowadzonych przez wydział. W Małkocinie organizowane są również konferencje, warsztaty i sympozja naukowe.

Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych oraz z wieloma partnerami zagranicznymi.

Wszystkie akredytowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunki, prowadzone na wydziale, uzyskały pozytywną ocenę.

Wydział Biologii posiada nowoczesną bazę naukowo dydaktyczną. Budynki wydziału są świeżo po remoncie. Przedsięwzięcia te zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 26 mln zł. Była to najwyższa dotacja ministerialna, jaką otrzymała jednostka naukowo-dydaktyczna naszego regionu w całej historii szkolnictwa wyższego.